Uppförandekoden är föremål för löpande översyn för att säkerställa att beskrivningarna av gällande lagstiftning är korrekta och att uppförandekoden möter gällande lagkrav samt medlemmarnas krav avseende personuppgiftsbehandling.

Riksidrottsförbundet är ansvarig för att uppdatera uppförandekoden vid behov, inklusive att koordinera godkännandeprocessen med Datainspektionen.
Datum för senaste uppdateringen är 14 februari 2018.

Riksidrottsförbundet (”RF”) är paraplyorganisation inom den svenska idrottsrörelsen. Idrottsrörelsen
består av drygt 3 miljoner medlemmar i ca 20 000 idrottsföreningar som i sin tur är medlemmar i ett eller flera av 71 nationella specialidrottsförbund. Respektive specialidrottsförbund är medlem i RF och idrottsrörelsens studieförbund SISU Idrottsutbildarna. För att stödja, utbilda och organisera
idrottsrörelsens verksamhet finns även regionala distriktsidrottsförbund, distriktsstudieförbund och
specialidrottsdistriktsidrottsförbund. Dessutom finns på nationell nivå Sveriges Olympiska Kommitté.
Organisationerna under RF betecknas nedan gemensamt som Medlemmarna.

Enligt artikel 40 i EU:s dataskyddsförordning (dataskyddsförordningen) får organisationer som
företräder kategorier av personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden utarbeta uppförandekoder i syfte att specificera hur dataskyddsförordningen ska tillämpas inom en viss bransch. RF ser antagandet och godkännandet av en uppförandekod som en möjlighet att specificera hur Medlemmarna ska tillämpa dataskyddsförordningens bestämmelser i praktiken.

Mot bakgrund av ovan har denna uppförandekod upprättats.

Klicka på bilden för att ladda ner hela foldern.