Policys för Ulricehamns Sportskytteklubb.

Syftet med dessa policys är att höja debutåldern för tobak och alkohol bruk, förhindra missbruk av narkotika och dopning och verka för jämnställdhet inom föreningens verksamhet.

Förhållningssätt TOBAK:

Åldersgräns 18 år, enligt svensk lag.
Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år använder tobak. Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använt tobak gör vi på följande sätt:

·  Samtalar med ungdomarna och kontaktar föräldrarna.
Ansvaret att dessa regler följs är ungdomarnas, föräldrarnas och ledarnas.

Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar.

Förhållningssätt ALKOHOL:

Åldersgräns 18 år för att köpa folköl och att dricka på restaurang. Åldersgräns 20 år för köp på systembolag, enligt svensk lag.
Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år dricker alkohol. Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande sätt:

· Samtalar med ungdomarna och kontaktar föräldrarna
· Vid misstanke om problem tar vi kontakt med sociala myndigheter
Ansvaret att dessa regler följs är ungdomarnas, föräldrarnas och ledarnas.

Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar.

· Man får inte dricka alkohol under aktiviteter, resor, läger och inom andra verksamheter där man har ansvar för sina ungdomar.
· Man kommer inte berusad eller bakfull till träning, tävling eller annat möte.
· Man får inte dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens profilkläder.

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare gör vi på följande sätt:

· Enskilt samtal
· Erbjuder hjälp och stöttning
· Vid upprepade tillfällen av berusning -avstängning från ungdomsledaruppdrag

Ansvaret att dessa regler följs är i första hand styrelsens.

Förhållningssätt NARKOTIKA & DOPNINGSPREPARAT:

All hantering av narkotika och dopningspreparat är förbjudet, enligt svensk lag.

Om vi skulle upptäcka narkotika/dopningsbruk hos någon av våra medlemmar gör vi på följande sätt:

· Samtalar med medlemmen och föräldrakontakt för ungdomar
· Kontakt med sociala myndigheter och polis
· Utifrån dessa samtal bestämmer vi eventuella konsekvenser för de berörda.

Ansvaret att dessa regler följs är i första hand styrelsens.

Jämställdhetspolicy:

För oss i Ulricehamns Sportskytteklubb är det viktigt att alla medlemmar behandlas lika oavsett kön. I syfte att verka för jämställdhet mellan könen  har vi antagit en jämställdhetspolicy i fem punkter enligt följande:

- Kvinnlig och manlig idrottsutövning värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt.
- Kvinnor och män har lika stort inflytande i beslutande organ.
- Både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara och får påverka klubbens utveckling.
- Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att medverka.
- Kvinnor och män har lika många positiva sidor. Om vi inom Ulricehamns Sportskytteklubb har båda könen representerade bland beslutsfattare så får vi en bra förening.

Styrelsen ansvarar för att:

- Policydokumenten blir kända för samtliga medlemmar i föreningen.
- Samtliga policys anslås på lämpliga platser.

Vi beaktar FN´s barnkonvention i allt vårt arbete och i alla aktiviteter inom föreningen. Läs hela barnkonventionen här.

Dessa policys skall aktualiseras och årligen antas av föreningens årsmöte.


2014-02-01
Styrelsen
Ulricehamns Sportskytteklubb

Ovanstående policys är aktualiserade och antagna vid föreningens senaste ordinarie årsmöte 2021-02-23.